18 ngày nghỉ trong năm 2017

18 ngày nghỉ trong các dịp lễ, Tết năm 2017

18 ngày nghỉ trong các dịp lễ, Tết năm 2017(28/11/2016)

Năm 2017, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 18 ngày vào các dịp lễ, ...