adua

Ở Hà Nội, tôi luôn thấy thói a dua, bắt chước

Ở Hà Nội, tôi luôn thấy thói a dua, bắt chước(02/12/2016)

“Thấy người ăn khoai vác mai đi đào” vốn là câu nói chỉ sự a dua, bắt chước ...