Anh triển khai chiến đấu cơ

Chiến đấu cơ Anh quốc sẽ bay qua biển Đông, cảnh báo Trung Quốc

Chiến đấu cơ Anh quốc sẽ bay qua biển Đông, cảnh báo Trung Quốc(02/12/2016)

Chiến đấu cơ Anh quốc sẽ bay qua biển Đông, cảnh báo Trung Quốc