APA-9

APA-9 thông qua Tuyên bố Siem Reap(01/12/2016)

Phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Hội đồng Nghị viện châu Á (APA-9) tối 1/12 ...