bản cáo bạch

Ngoài Bộ Công Thương, nhà đầu tư trong nước nắm chưa tới 1% cổ phần tại Sabeco

Ngoài Bộ Công Thương, nhà đầu tư trong nước nắm chưa tới 1% cổ phần tại Sabeco(30/11/2016)

Ngoài Bộ Công Thương, nhà đầu tư trong nước nắm chưa tới 1% cổ phần tại Sabeco ...