bờ bao sông Sài Gòn

200 hộ dân An Nhơn Tây bị triều cường nhấn chìm 20 ngày/tháng

200 hộ dân An Nhơn Tây bị triều cường 'nhấn chìm' 20 ngày/tháng(30/11/2016)

Dự án bảo vệ người dân khỏi triều cường chưa thực hiện, 200 hộ dân An Nhơn ...