British Typhoon

Chiến đấu cơ Anh quốc sẽ bay qua biển Đông, cảnh báo Trung Quốc

Chiến đấu cơ Anh quốc sẽ bay qua biển Đông, cảnh báo Trung Quốc(02/12/2016)

Chiến đấu cơ Anh quốc sẽ bay qua biển Đông, cảnh báo Trung Quốc