BS Phạm Ngọc Thạch Phó

Hẹp bao quy đầu khi nào chỉ cần nong, khi nào mổ?(30/11/2016)

Tôi muốn hỏi BS là khi nào thì có chỉ định cắt bao quy đầu cho trẻ? ...