cán bộ mặt trận cơ sở

Bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở (kỳ ...

Bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở (kỳ ...(30/11/2016)

Nhằm giúp cho lực lượng cán bộ Mặt trận ở cấp cơ sở nắm chắc lý luận ...