Cầu thị. Phương Tây

Putin đọc Thông điệp liên bang : Nga khiến phương Tây giật mình

Putin đọc Thông điệp liên bang : Nga khiến phương Tây giật mình(02/12/2016)

(Quan hệ quốc tế) - Quan điểm của người đứng đầu nhà nước Nga trong Thông điệp ...