chảo chiên

Cho thứ này vào chảo chiên thoải mái không bị sát, bắn ra ngoài

Cho thứ này vào chảo chiên thoải mái không bị sát, bắn ra ngoài(02/12/2016)

Cho thứ này vào chảo chiên thoải mái không bị sát, bắn ra ngoài