cho học sinh ở lại lớp

Hãy biết tự bảo vệ mình, bảo vệ trò trước khi quá muộn!

Hãy biết tự bảo vệ mình, bảo vệ trò trước khi quá muộn!(02/12/2016)

LTS: Tình trạng "học sinh ngồi nhầm lớp", chưa biết đọc biết viết mà vẫn được lên ...