cơ sở bán sim

Thanh kiểm tra các cơ sở bán sim trên địa bàn Hà Nội

Thanh kiểm tra các cơ sở bán sim trên địa bàn Hà Nội(30/11/2016)

Từ ngày 29/11 đến ngày 31/12 Hà Nội sẽ tiến hành thanh, kiểm tra các cơ sở ...