cướp hơn 3 tỷ

Mang tiếng cướp lớn hơn 3 tỷ của ngân hàng nhưng tên cướp lại bị bắt nhanh chóng chỉ vì điều này

'Mang tiếng' cướp lớn hơn 3 tỷ của ngân hàng nhưng tên cướp lại bị bắt nhanh chóng chỉ vì điều này(30/11/2016)

'Mang tiếng' cướp lớn hơn 3 tỷ của ngân hàng nhưng tên cướp lại bị bắt nhanh ...