Đào tạo tiến sỹ

Bàn về đạo đức trong đào tạo tiến sỹ ở Việt Nam

Bàn về đạo đức trong đào tạo tiến sỹ ở Việt Nam(10/12/2016)

LTS: Tiếp theo bài về việc có nên công bố nghiên cứu khoa học hay không?, nghiên ...


Nghiên cứu khóa học, công bố hay không?

Nghiên cứu khóa học, công bố hay không?(04/12/2016)

LTS: Là một người đang làm nghiên cứu sinh về giáo dục đại học tại Mỹ, tác ...


Đào tạo tiến sỹ: Siết chặt đầu vào để nâng cao chất lượng

Đào tạo tiến sỹ: Siết chặt đầu vào để nâng cao chất lượng(30/11/2016)

Bộ GD&ĐT đã bắt tay điều chỉnh quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành, siết chặt ...