điều chỉnh về lương

2017: Hàng loạt thay đổi về tiền lương

2017: Hàng loạt thay đổi về tiền lương(02/12/2016)

2017, hàng loạt quyết định tăng lương sẽ có hiệu lực. Các qui định mới về lương ...