định giá DN nhà nước

Lấp lỗ hổng trong định giá DN nhà nước

Lấp lỗ hổng trong định giá DN nhà nước(02/12/2016)

Để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là lời giải tối ưu cho ngân sách, ...