DST

DST: 07/12 GDKHQ nhận quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 96%(30/11/2016)

Theo thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), ngày 07/12/2016 là ngày ...