đừng buông bỏ

Yêu một người trưởng thành là như thế...

Yêu một người trưởng thành là như thế...(02/12/2016)

Yêu một người trưởng thành, những tin nhắn thưa hơn. Không vồ vập hỏi han sáng, trưa, ...