giống cây trồng Đông Nam Bộ

Giống đã đăng ký bản quyền vẫn bị sao chép

Giống đã đăng ký bản quyền vẫn bị sao chép(29/11/2016)

Dù đã được cấp bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, nhiều giống cây trồng vẫn bị ...