GTH

GTH: 08/12 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, tỷ lệ 6%(30/11/2016)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 08/12/2016 là ngày GDKHQ nhận ...