hoa màu ngập lũ

Vựa hoa Quảng Ngãi “trầm mình” trong lũ

Vựa hoa Quảng Ngãi “trầm mình” trong lũ(02/12/2016)

Vựa hoa Quảng Ngãi “trầm mình” trong lũ