học dốt

Học dốt vì là người quá tốt

Học dốt vì là người quá tốt(02/12/2016)

Liên tục nhận kết quả học tập tệ hại, Tồ than thở với Tý: