hợp đồng giả

Lập mưu tham ô 600 triệu đồng, tổng giám đốc lĩnh 10 năm tù

Lập mưu tham ô 600 triệu đồng, tổng giám đốc lĩnh 10 năm tù(30/11/2016)

Nhờ một phụ nữ "vẽ" các hợp đồng khống để tham ô 600 triệu đồng, nhóm cán ...