Huỳnh Quang Hải

Có Thứ trưởng chỉ nhận mức khoán xe công từ 2-3 triệu đồng/tháng

Có Thứ trưởng chỉ nhận mức khoán xe công từ 2-3 triệu đồng/tháng(30/11/2016)

"Đồng chí nào nhà ở xa sẽ có mức khoán cao hơn, nhà gần có mức khoán ...