K’Rông Nô

Nhân danh công quyền nắn đường vào nhà riêng

Nhân danh công quyền "nắn đường" vào nhà riêng(02/12/2016)

Sự phát triển của xã hội là một tiến trình, trong đó lợi ích tự nhiên của ...