kết nạp Đảng   

Nông dân giỏi được kết nạp Đảng

Nông dân giỏi được kết nạp Đảng(02/12/2016)

Từ nguồn quần chúng tiêu biểu là hơn 4.000 nông dân ND sản xuất kinh doanh giỏi, ...