ki xao

Choáng với kĩ xảo của Anh hùng xạ điêu phiên bản 2017

Choáng với kĩ xảo của "Anh hùng xạ điêu" phiên bản 2017(15/01/2017)

Kĩ xảo hoành tráng nhưng nhiều chỗ phô và giả khiến Anh hùng xạ điêu mới ra ...