kinh doanh hàng hiệu

Vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn: Đi tiên phong lúc nào cũng lỗ đầu, lúc nào cũng thiệt hại

Vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn: Đi tiên phong lúc nào cũng lỗ đầu, lúc nào cũng thiệt hại(30/11/2016)

Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, dù người đi tiên phong sẽ chịu nhiều thiệt hại, nhưng nếu ...