lanh dao tinh   

Thủ tướng đề nghị xử lý nghiêm vụ 1 sở có 44 lãnh đạo

Thủ tướng đề nghị xử lý nghiêm vụ 1 sở có 44 lãnh đạo(02/12/2016)

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm tổ chức, ...