ma trận tên đường

Điên đầu đi tìm đường ở ngoại thành Sài Gòn

'Điên đầu' đi tìm đường ở ngoại thành Sài Gòn(30/11/2016)

Bạn sẽ như thế nào khi lọt vào "ma trận tên đường" như thế này: TX23, TX22, ...