Mỹ không kích nhầm

Mỹ không kích nhầm Mosul, cứu khủng bố Syria(11/12/2016)

Mỹ không kích nhầm Mosul, cứu khủng bố Syria