Nga hỗ trợ Syria

Đại kế hoạch phá bẫy ở Aleppo

Đại kế hoạch phá bẫy ở Aleppo(02/12/2016)

Đại kế hoạch phá bẫy ở Aleppo