Nga triển khai vũ khí

S-300V4 rầm rập đổ vào Crimea trong tình hình nóng

S-300V4 rầm rập đổ vào Crimea trong tình hình nóng(02/12/2016)

S-300V4 rầm rập đổ vào Crimea trong tình hình nóng