NTM Phúc Yên   

Thị xã Phúc Yên bứt phá để chạm đích vào cuối năm

Thị xã Phúc Yên bứt phá để chạm đích vào cuối năm(30/11/2016)

Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới NTM, đến nay thị xã Phúc Yên Vĩnh Phúc ...