PGS Nguyễn Chu Hồi

Quản lý lưu vực sông theo phương pháp 2R: Bước khởi đầu ở Việt Nam

Quản lý lưu vực sông theo phương pháp 2R: Bước khởi đầu ở Việt Nam(30/11/2016)

Theo PGS Nguyễn Chu Hồi, phương pháp quản lý tổng hợp sông và vùng bờ dựa trên ...