phác đồ

Phác đồ và chi phí chích ngừa uốn ván?

Phác đồ và chi phí chích ngừa uốn ván?(30/11/2016)

Tôi nghe nói chích ngừa uốn ván phải chích trong thời gian 24 giờ kể từ lúc ...