phí dự thi

Phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức cao nhất 1,4 ...

Phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức cao nhất 1,4 ...(30/11/2016)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 228/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, ...