PVFCC

PVFCC lại tiếp tục mua vào lượng lớn cổ phiếu DCM của Đạm Cà Mau

PVFCC lại tiếp tục mua vào lượng lớn cổ phiếu DCM của Đạm Cà Mau(02/12/2016)

PVFCC đã mua 4,64 triệu cổ phiếu DCM của Đạm Cà Mau, nâng lượng sở hữu sau ...