PVMR

PVMR nâng cấp dây chuyền pha chế dầu nhờ 3 vạn tấn/năm

PVMR nâng cấp dây chuyền pha chế dầu nhờ 3 vạn tấn/năm(02/12/2016)

Tổng công ty Bảo dưỡng Sữa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) vừa thực hiện thành công ...