Quốc lộ 27

Quốc lộ 27 xuống cấp đã được khắc phục

Quốc lộ 27 xuống cấp đã được khắc phục(30/11/2016)

Ngày 25/11, Báo Đại Đoàn Kết có bài “Đắk Lắk: Quốc lộ 27 xuống cấp, chủ đầu ...