Ronaldo trốn thuế

Cục thuế điều tra về Cristiano Ronaldo

Cục thuế điều tra về Cristiano Ronaldo(02/12/2016)

Những mập mờ trong việc giữ bản quyền hình ảnh của Ronaldo đang khiến cục thuế tại ...