sa mạc khô cằn

Người dân kinh ngạc khi thấy tuyết rơi giữa... sa mạc

Người dân kinh ngạc khi thấy tuyết rơi giữa... sa mạc(02/12/2016)

Người dân kinh ngạc khi thấy tuyết rơi giữa... sa mạc