Sinh viên khuyết tật

Cô gái khiếm thị Việt Nam học xuất sắc tại đại học Mỹ

Cô gái khiếm thị Việt Nam học xuất sắc tại đại học Mỹ(02/12/2016)

Cô gái khiếm thị Việt Nam học xuất sắc tại đại học Mỹ