Tag:  trồng bí

Người trồng bí gạt nước mắt đối mặt với mùa thu hoạch trắng tay

Người trồng bí gạt nước mắt đối mặt với mùa thu hoạch trắng tay(30/11/2016)

Quỳnh Yên Quỳnh Lưu, Nghệ An là xã có phong trào sản xuất vụ đông, ngoài các ...