thành lập mới

Tháng 11, có 101.680 doanh nghiệp thành lập

Tháng 11, có 101.680 doanh nghiệp thành lập(30/11/2016)

Số liệu từ Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong 11 tháng qua, cả nước ...