Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT

Buộc người dân đổi giấy phép lái xe còn thời hạn là không có cơ sở pháp lý

Buộc người dân đổi giấy phép lái xe còn thời hạn là "không có cơ sở pháp lý"(30/11/2016)

Buộc người dân đổi giấy phép lái xe còn thời hạn là "không có cơ sở pháp ...