thu cân đối NSNN

Bội chi Ngân sách 11 tháng lên tới 167 ngàn tỷ đồng(02/12/2016)

Theo Bộ Tài chính, bội chi NSNN ước 11 tháng 167.3 ngàn tỷ đồng, bằng xấp xỉ ...