tiêu chí thu nhập   

Nâng cao thu nhập để xây dựng nông thôn mới

Nâng cao thu nhập để xây dựng nông thôn mới(30/11/2016)

Thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng, có vai trò chi phối đến các ...