tin mới biển Đông

Chiến đấu cơ Anh quốc sẽ bay qua biển Đông, cảnh báo Trung Quốc

Chiến đấu cơ Anh quốc sẽ bay qua biển Đông, cảnh báo Trung Quốc(02/12/2016)

Chiến đấu cơ Anh quốc sẽ bay qua biển Đông, cảnh báo Trung Quốc